poniedziałek, 6 czerwca 2016

Osoby z niepełnosprawnością dorobią więcej do renty. GUS podniósł stawki.

To, ile renciści mogą dorobić, uzależnione jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego przez GUS. Od 1 marca 2016 roku można dorobić więcej - przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w IV kwartale.

 Kwota osiąganych przez emerytów i rencistów dodatkowych przychodów mogą powodować zawieszenie prawa do świadczenia lub jego zmniejszenie. Jest to uzależnione od wysokości tych kwot i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.W IV kwartale przeciętne miesięczne wynagrodzenie według GUS wyniosło 4066,95 zł.
Żadnych zmniejszeń emerytury czy renty nie spowodują przychody do 2846,90 zł miesięcznie, czyli - 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Powyżej 5287,10 zł - 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – emerytura zostanie zawieszona.
Pomiędzy tymi kwotami przychodu, emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy może zostać zmniejszona maksymalnie o 563,05 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 422,32 zł, renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba o 478,62 zł.
Powyższe aktualne graniczne kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń obowiązują do 31 maja 2016 r.

źródło: PAP

Szukasz pracownika z niepełnosprawnością? Chcesz wiedzieć więcej na temat dopłat z pfron, napisz lub zadzwoń do nas. Rozwiejemy wszystkie wątpliwości :)

poniedziałek, 30 maja 2016

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

 

 Zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością, niejednokrotnie sprawia iż pracodawca musi ponieść koszty związane np. z przystosowaniem toalety. Można starać się o  zwrot tych kosztów a tym samym pracodawca dostosuje stanowisko ale nie odczuje tego wydając więcej pieniędzy na stworzenie stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością.

 Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:
 •  adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 •  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 •  zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 •  rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA POMOCY

Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
 •  bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
 •  pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

WYSOKOŚĆ POMOCY

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).
Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenie (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl,
sod-janiszewski.pl

środa, 23 marca 2016

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, komu przysługuje wsparcie na pracownika?

Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych przysługuje pracodawcom:
 • prowadzącym zakład pracy chronionej,
 • zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • zatrudniającym (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
 • którzy nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
 • którzy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nieciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • którzy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekroczyli kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.
Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi, które:
 • zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywają na urlopach wychowawczych,
 • nie świadczą pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nie świadczą pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywają na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

żródło: www.pfron.org.pl

środa, 16 marca 2016

Pracodawca zatrudnia nie wiecej niż 25 pracowników, dlaczego warto zatrudnić osobę niepełnosprawną!

Pracodawca zatrudnia nie więcej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat

W ramach "Wake Up".
Koszty jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika, nawet przy najniższej płacy krajowej, to kwota około 2 tyś. zł miesięcznie. Takie obciążenie, w naszej ocenie jest jedną z przesłanek do tego aby zastanowić się nad możliwością, pozyskania dofinansowania do płac pracowników, których Państwo zatrudniają lub będą zatrudniać, a którzy posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
W zależności od stopnia niepełnosprawności, wynikającego z wspomianego wcześniej orzeczenia i całkowitych kosztów płacy, pracodawca może otrzymać maksymalnie dofinansowanie w wysokości:
 • stopień znaczny - kwota dofinansowania do 1.800 zł (bez schorzeń szczególnych)
 • stopień umiarkowany - kwota dofinansowania do 1.125 zł (bez schorzeń szczególnych)
 • stopień lekki - kwota dofinansowania do 450 zł (bez schorzeń szczególnych)
lub w przypadku schorzeń szczególnych (specjalnych)
 • stopień znaczny - kwota dofinansowania do 2.400 zł (za schorzeniem szczególnym)
 • stopień umiarkowany - kwota dofinansowania do 1.725 zł (za schorzeniem szczególnym)
 • stopień lekki - kwota dofinansowania do 1.050 zł (za schorzeniem szczególnym)
Nasza propozycja to kompleksowa obsługa podzielona na dwa obszary, gdzie pierwszy związany jest z uzyskaniem dofinansowania, a drugi dotyczy rekrutacji nowych pracowników.
Pierwszy obszar działań, skupia się na obsłudze systemu dofinansowań SODiR (aplikacja PFRON-u) za pomocą którego co miesiąc, przesyłane są informację o całkowitych kosztach płacy poszczególnych niepełnosprawnych pracowników. To właśnie, na podstawie informacji wysyłanych za pośrednictwem tej aplikacji, najskuteczniej choć nie najłatwiej, tworzymy wnioski o wypłatę dofinansowania, które sprawdzane są pod względem merytorycznym i rachunkowy przez dział dofinansowań rynku pracy PFRON. Dział ten w naszej kilkuletniej praktyce przyjął ponad 95% złożonych przez na wniosków nie mając żadnych zastrzeżeń, 4% to wnioski, które po złożeniu korekt zostały przyjęte a dofinansowanie trafiało na konta naszych klientów zaś 1% to wnioski odrzucone z przyczyn formalny i nie zależnych od naszych działań.
Cała procedura jak wspomnieliśmy, powtarzana jest co miesiąc, tak więc do naszych zadań należeć będzie składanie do PFRON kompletnych informacji i wniosków o wypłatę dofinansowania oraz kontrola nad przebiegu całego procesu. Dzięki doświadczeniu, nasz system działań jest na tyle efektywny i nie zawodny, iż w przypadku prośby ze strony PFRON o korektę czy uzupełnienie informacji do złożonego wniosku, jesteśmy gotowi do udzielania odpowiedzi w imieniu naszego Klienta w ciągu dwóch dni roboczych. W tej sytuacji jak i w pozostałych działaniach i kontaktach z PFRON, zaangażowanie naszego Klienta, może ograniczyć się do śledzenia korespondencji i zawartych w niej informacji oraz akceptacji poszczególnych działań.
Ważne i przydatne.
Jeśli pracodawca nigdy nie korzystał z dofinansowania i nie dokonywał obowiązkowych wpłat na PFRON z tytułu nie osiągania wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, przed złożeniem pierwszego wniosku, zobligowany jest do rejestracji w PFRON i uzyskania indywidualnego numeru pracodawcy tzw. „numeru PFRON”.
Nasza firma z uwagi na kilkuletnie doświadczenie i doskonałą znajomość powyższych procedury oraz związanych z nimi „wymagań”, zapewnia Państwu szybką i profesjonalną obsługę bez konieczności „ruszania” się z biura.
Drugim obszarem działań jest pośrednictwo pracy w ramach, którego na zlecenie klienta przeprowadzamy rekrutację pracowników jako części usługi kompleksowej lub oddzielnej.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęte do wyliczenia wpłat obowiazkowych na PFRON w miesięcach marzec 2015, kwiecień 2015 i maj 2015 roku, wynosi 3.942,67 zł. Poniżej cztery przykładowe wyliczenia dla wpłat obowiązkowych na PFRON przy założeniu, że za jeden pełny etat poniżej wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Pracodawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty (3942,67zł*40,65%) 1.602,70 zł i w podanych przykładach (...)

źródło: http://www.sod-paweljaniszewski.pl

wtorek, 8 marca 2016

Pracodawca zatrudnia 25 i więcej osób w przeliczeniu na pełny etat i osiąga wskaźnik 6%

Pracodawca zatrudnia 25 i więcej osób w przeliczeniu na pełny etat i osiąga wskaźnik 6%, czyli powinien posiadać wśród swoich pracowników osoby z niepełnosprawnością aby nie płacić kar na PFRON. Jakie rozwiązania? Proponujemy zapoznać się z propozycją  projektu "To Wake Up". 

Pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny etat powyżej 25 osób, wśród których znajdują się osoby niepełnosprawne, może skorzystać z dofinansowania do Ich płac. Podstawowym warunkiem jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie przynajmniej 6%. W momencie osiągnięcia tego pułap, w zależności od stopnia niepełnosprawności, wynikającego z orzeczenia i całkowitych kosztów płacy, pracodawca może otrzymać maksymalnie dofinansowanie w wysokości:
 • stopień znaczny - kwota dofinansowania do 1.800 zł (schorzenie zwykłe)
 • stopień umiarkowany - kwota dofinansowania do 1.125zł (schorzenie zwykłe)
 • stopień lekki - kwota dofinansowania do 450 zł (schorzenie zwykłe)
oraz w przypadku schorzeń specjalnych
 • stopień znaczny - kwota dofinansowania do 2.400 zł (schorzenie specjalne)
 • stopień umiarkowany - kwota dofinansowania do 1.725 zł (schorzenie specjalne)
 • stopień lekki - kwota dofinansowania do 1.050 zł (schorzenie specjalne)
Nasza propozycja to kompleksowa obsługa podzielona na dwa obszary, gdzie pierwszy związany jest z uzyskaniem dofinansowania, a drugi to usługa dodatkowa, która dotyczy rekrutacji nowych pracowników.
Pierwszy obszar działań, skupia się na obsłudze systemu dofinansowań SODiR (aplikacja PFRON) za pomocą którego co miesiąc, przesyłane są informację o całkowitych kosztach płacy poszczególnych niepełnosprawnych pracowników. To właśnie, na podstawie informacji wysyłanych za pośrednictwem tej aplikacji, najskuteczniej choć nie najłatwiej, tworzymy wnioski o wypłatę dofinansowania, które sprawdzane są pod względem merytorycznym i rachunkowy przez dział dofinansowań rynku pracy PFRON. Dział ten w naszej kilkuletniej praktyce przyjął ponad 95% złożonych przez na wniosków nie mając żadnych zastrzeżeń, 4% to wnioski, które po złożeniu korekt zostały przyjęte a dofinansowanie trafiało na konta naszych klientów zaś 1% to wnioski odrzucone z przyczyn formalny i nie zależnych od naszych działań.
Cała procedura jak wspomnieliśmy, powtarzana jest co miesiąc, tak więc do naszych zadań należeć będzie składanie do PFRON kompletnych informacji i wniosków o wypłatę dofinansowania oraz kontrola nad przebiegu całego procesu. Dzięki doświadczeniu, nasz system jest na tyle efektywny i nie zawodny, iż w przypadku prośby ze strony PFRON o korektę czy uzupełnienie informacji do złożonego wniosku, jesteśmy gotowi do udzielania odpowiedzi w imieniu naszego Klienta w ciągu dwóch dni roboczych. W tej sytuacji jak i w pozostałych działaniach i kontaktach z PFRON, zaangażowanie naszego Klienta, może ograniczyć się do śledzenia korespondencji i zawartych w niej informacji oraz akceptacji poszczególnych działań.
Ważne i przydatne.
Jeśli pracodawca nigdy nie korzystał z dofinansowania, przy złożeniu pierwszego wniosku należy dokona rejestracji pracodawcy w systemie SODiR.
Nasza firma z uwagi na kilkuletnie doświadczenie i doskonałą znajomość powyższej procedury oraz związanych z nią „wymagań”, zapewnia Państwu szybką i profesjonalną obsługę bez konieczności „ruszania” się z biura.
Drugim obszarem działań jest pośrednictwo pracy w ramach, którego na zlecenie klienta przeprowadzamy rekrutację pracowników jako części usługi kompleksowej lub oddzielnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęte do wyliczenia wpłat obowiazkowych na PFRON w miesięcach marzec 2015, kwiecień 2015 i maj 2015 roku, wynosi 3.942,67 zł. Poniżej cztery przykładowe wyliczenia dla wpłat obowiązkowych na PFRON przy założeniu, że za jeden pełny etat poniżej wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Pracodawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty (3942,67zł*40,65%) 1.602,70 zł i w podanych przykładach (...)

http://www.sod-paweljaniszewski.pl/ 

poniedziałek, 7 marca 2016

PFRON, rodzaje schorzeń oraz kwota dofinansowania

 Warto wiedzieć i zapoznać się z terminologią dotyczącą rodzaju schorzeń oraz kwot dofinansowań PFRON do poszczególnych grup:

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
SODiR - System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (aplikacja do przesyłania informacji do PFRON).
Schorzenia szczególne (specjalne) - określona specjalnie dla potrzeb realizacji programu, grupa schorzeń w przypadku której kwota dofinansowania ulega zwiększeniu. Zaliczają sie do niej:
 • upośledzenie umysłowe,
 • chorobę psychiczną,
 • niewidomych,
 • epilepsję.
Dodatkowo od 2011 r. do katalogu schorzeń specjalnych, dodano schorzenie dotyczące całościowego zaburzenia rozwoju.
Kody i stopnie niepełnosprawności na orzeczeniach powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności uprawniające do wyższego dofinansowania:
 • 01-U - upośledzenie umysłowe (lekki, umiarkowany i znaczny)
 • 02-P - choroby psychiczne (lekki, umiarkowany i znaczny)
 • 04-0 - choroby narządu wzroku (umiarkowany i znaczny)
 • 06-E - epilepsja (lekki, umiarkowany i znaczny)
Schorzenia obniżające wskaźnik zatrudnienia - określona specjalnie dla potrzeb realizacji programu, grupa schorzeń w przypadku, których ma zastosowanie iloczy zatrudnienia dla stopnia niepełnosprawniść znacznego (x3) i umiarkowanego (x2). Do wspomnianej gruby zaliczają sie:
 • chorobę Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
 • głuchotę i głuchoniemotę,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 • epilepsję,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenię,
 • późne powikłania cukrzycy.
Przykład:
" Wymagana liczba etatów osób niepełnosprawnych do osiągnięcia wskaźnika 6% to 15. Zatrudiając cztery osoby z II grupą specjalną, jedną z grupą III i dwie z grupą I specjalną, osiągamy po zastosowaniu iloczynu 15-ście etatów. Po przez zastosowanie iloczynu, zatrudniając fizycznie 7 osób, osiągamy 15 etatów. "
Przeciętne wynagrodzenie
Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

źródło: http://www.sod-paweljaniszewski.pl/